Anders Nyhuus har bestilt nye skogbruksplaner

Anders driver gården Vestsjøberget, der han bor med sin familie. Han overtok driften av eiendommen etter sin far i 2011, og har dermed drevet i 10 år. Eiendommen med skog er drevet i samme slekt i århundrer, dokumentert tilbake så langt det finnes skriftlige kilder. Anders er 17. generasjon i denne rekken. 1528 er det første årstallet med et navn på en eier som familien vet om.

Gården har et produktivt skogareal på om lag 18.000 daa, og det har eksistert skogbruksplaner siden tidlig på 30-tallet. De to siste takstene er fra henholdsvis 1987 og 2001. Det store bildet er økt stående volum og tilvekst siden 1933. Anders mener den mest nøyaktige taksten de har er Glommen-taksten fra 1987. 2001-taksten har langt større avvik, til dels også usystematiske avvik.

Anders Nyhuus på skitur i den ene av kun to F6-bestander han har. Urørt urskog, nær toppen av Vestsjøberget, med utsikt sydover. Foto: Erik F. Nyhuus

– Vi er nå på overtid med ny takst, mener Anders og stoler ikke helt på fremskrivinger av 2001-taksten. Siden den taksten ble gjort er det gjennomført mye tynninger på eiendommen. Usikkerheten er derfor stor i takstgrunnlaget hvordan disse tynningene har slått ut, siden restbestandene ikke er taksert opp igjen.

Skogbruksplanen han har bestilt nå er «Pakke 1» – altså, den med full markbefaring.

– Jeg er helt avhengig av å ha en god ressursoversikt, og ikke minst et oppdatert grunnlag for prioriteringer. Med bakgrunn i snart 90 års skogbruksplan-historikk kjenner vi eiendommen godt. Men det er likevel viktig å være på trygg grunn ressursmessig, og ikke minst kunne finne igjen og prioritere de enkelte bestandene riktig med tanke på tiltak.

Selv om man har en skogbruksplan som oppdateres og fremskrives, er det likevel en holdbarhetstid på datagrunnlaget. Skogen endrer seg, og evt. avvik i bestandsdata forsterkes over tid. Etter 10-15 år er det på tide å gå gjennom planen.

– Jeg er glad for at vi nå endelig er i gang med ny og nøyaktig takst. En god del bestander har endret hostklasse de siste 20 årene, noe jeg mistenker kan ha medført endel avvik i fremskrivingene. Tynning har nok også gitt en virkning på volum og tilvekst som bare en ny taksering kan gi fullgodt svar på.

Skogen har stor betydning for «det grønne skiftet». Alt som produseres av olje kan produseres av trevirke. Det grønne skiftet handler mest om hva du og jeg som forbrukere gjør. Vårt konsum, vår energibruk. Det er her skiftet må skje.

Anders Nyhuus har en klar oppfordring til andre skogeiere:

– Bry deg om eiendommen din, stor eller liten! Bestill en oppdatert skogbruksplan og få oversikt over ressursene. Involver deg i det som skjer. Interessen og engasjementet øker med innsikt og kunnskap. Jeg mener den største trusselen for skogbruket, er passive eiere.