Engerdal kommune og Engerdal Kommuneskoger anbefaler:

Skogbruksplanlegging foregår normalt med et omløp på 10-15 år og siste planer ble utarbeidet i 2010.
Det er derfor tid for ny skogbruksplan med miljøregistreringer for at du som skogeier kan hogge og omsette tømmer.
En skogbruksplan gir en komplett oversikt over status for skogen inkludert hogstprognoser, aktuelle tiltak og miljøregistreringer.

Fra venstre: Erik Lund – Engerdal Kommuneskoger, Katrine Kleiven og Per Olav Opgård – Engerdal kommune.

Engerdal Kommuneskoger KF ved Erik Lund og Engerdal kommune ved Katrine Kleiven og Per Olav Opgård og anbefaler at flest mulig bruker denne sjansen til å få utarbeidet ny plan. Skogbruksplanen ivaretar kravet til at du som skogeier må være sertifisert for å sikre sporbarheten i alle ledd i næringskjeden fra skogeier til industri og sluttprodukt.

Skogbruksplanen ivaretar kravet til miljøsertifisering, samtidig som det er et nyttig verktøy for skogeiere for å forvalte skogen og planlegge drifta. Med tanke på generasjonsskifte eller annen eiendomsoverdragelse er det også nyttig å ha en oppdatert skogbruksplan.