Tømmerkjøperne – om miljøkrav:

I Trysil og Engerdal ble det høsten 2019 utført en vurdering av kvaliteten på gjeldende registrering av MiS/Nøkkelbiotoper. Slik vurdering må gjøres hvert 15. år for å vurdere behov for nyregistrering eller oppdatering av miljøregistreringene. Med utgangspunkt i de vurderinger som er gjort har de sertifiserte tømmerkjøperne i kommunen vurdert kvaliteten og konkludert med at eksisterende nøkkelbiotoper kan videreføres, men at disse må sjekkes mot nye flybilder for skader eller feilplassering. I tillegg sjekkes viktige naturtyper og rødlistearter.

Alle skogeiendommer må i henhold til Norsk PEFC skogstandard ha en oppdatert registrering av nøkkelbiotoper for å kunne selge virke. For skogeiendommer som tidligere er miljøregistrert, enten ved forrige runde med skogbruksplaner eller gjennom egne nøkkelbiotop-registreringer, er det etter Skogstandarden krav til å bli med på revisjon av nøkkelbiotoper når dette gjøres i kommunen. Kravet er nytt og kom inn gjennom siste revisjon av standarden. Se www.pefc.no , «Skogstandard» i venstre meny og selve standarden «Norsk utgave» til høyre. Kravpunkt 21 omhandler Nøkkelbiotoper. Se også samme kravpunkt under forklaringer.

Bestiller dere ett skogplanprodukt er slik oppdatering av miljøregisteringene inkludert. Revidert miljøinformasjonen for skogeiendommen vil være godkjent i 15 år fra leveringsdato, etter dagens krav.

Hvis skogeiendommen din har tidligere miljøregistrering og man ikke ønsker å bestille en ny skogbruksplan eller ressursoversikt, så kan man bestille en ren oppdatering av miljødokumentasjonen for eiendommen. En slik oppdatering vil på samme måte som skogbruksplanprodukt være godkjent for sertifisert virkesleveranse i 15 år fra leveringsdato.

Eiendommer som velger å ikke bestille et skogbruksplanprodukt med gjennomgang av miljøregistreringene eller en ren oppdatering av miljøregistreringene, må utføre dette på egenhånd før det kan omsettes virke fra eiendommen.
Tømmerkjøperne i Tysil og Engerdal er enige om at dette er et krav som følger av Norsk PEFC skogstandard. Det er mest effektivt å gjøre revisjonen/oppdateringen nå sammen med skogplan prosjektet.

Nina Lilleeng – Nortømmer
Gjermund Nyløkken – SB Skog
Lars Rundfloen – Glommen Mjøsen Skog
Stian Nordbekk – Stora Enso